Anslagstavlor

I trapphuset finns en anslagstavla där meddelanden och information från styrelsen anslås. Där finns också aktuella kontaktuppgifter till fastighetsskötaren.

Brandbestämmelser m.m.

Enligt gällande brandbestämmelser och även för vår egen trevnad får inga personliga ägodelar såsom barnvagnar, cyklar, skor, dörrmattor, pulkor, dockvagnar förvaras i trappuppgångar eller i entréer. Dessa utrymmen utgör utrymningsvägar vid brand och skall kunna användas obehindrat utan elljus. Flera brandvarnare och brandsläckare finns också monterade i trapphuset i både gat- och gårdshuset.

Barnvagnar och cyklar

På gården finns ett barnvagnsförråd som är avsett enbart för barnvagnar och mindre barncyklar.  För cyklar finns cykelställ på gården. Det tenderar att bli fler och fler cyklar med tiden och vi brukar därför genomföra en cykelrensning någon gång per år. Information sätts upp i god tid innan om hur rensningen kommer att gå till och vilka datum som gäller för att markera att ens cykel ska vara kvar. 

Fel och brister i allmänna områden

Lägg ett meddelande i föreningens brevlåda vid porten.

Föreningsstämma

En gång om året, under maj/juni månad, skall det hållas en ordinarie föreningsstämma. Då väljs bland annat en styrelse som har ansvar för föreningens skötsel och medlemmarna får ta ställning till den sittande styrelsens arbete under det gånga året. Medlemmar kan anmäla ärenden (motioner) för behandling av stämman. Sådana motioner skall lämnas till styrelsen senast före mars månads utgång. Därutöver kan på begäran av styrelsen eller revisor eller minst en tiondel av medlemmarna hållas en extra föreningsstämma för behandling av visst ärende. Föreningen har även en postlåda i porten där önskemål eller meddelande kan lämnas för att sedan tas upp på nästa styrelsemöte. För mindre formella sammankomster där någon eller några vill ta upp en fråga av gemensamt intresse kan kanske en kombination av pubafton vara ett lämpligt tillfälle.

Förråd

Varje lägenhet har tillgång till ett förråd. Två av dessa ligger i källaren i gårdshuset, övriga ligger på vinden i gårdshuset.

Förändring av lägenheters ytskikt

Förändring av ytskikt, d.v.s. ommålning, byte av kakel, golvbeläggningar etc. begränsas endast av medlemmens plånbok.

Grillning

Det är tillåtet att grilla på gården, men ej på balkong. På gården finns en gemensamma grillar som var och en ansvarar för att rengöra efter användning. Grillredskap och annat till grillning finns förvarat i tvättstugan.

Gården

Bord och stolar är till för oss boende. Var och en städar och plockar undan efter sig. Sopor måste tas med, eftersom gården annars lätt blir ett tillhåll för råttor.

Hemförsäkring

Din hemförsäkring skall kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Detta är viktigt, eftersom din vanliga hemförsäkring inte täcker den extra självrisk, som föreningen betalar vid en eventuell skada i din lägenhet som du själv kanske förorsakat. De flesta skador går genom föreningen och därefter blir lägenhetsinnehavaren ersättningsskyldig för sin del. Du bör därför läsa stadgarna noggrant där det framgår vad du är ansvarig för. Tänk på att kontrollera dina anslutningar till olika vattenkomponenter, maskiner, toaletter, akvarier, o dyl.

Intresseområden

Styrelsen ansvarar för de förändringar och det underhåll som behövs och som enligt lag måste göras. Är det något du tycker behöver göras får du gärna ta kontakt med styrelsen och hjälpa till.

Nycklar

Nycklar till lägenheten beställer Du själv. När det gäller nycklar till allmänna utrymmen för vilka det finns spärr mot kopiering, måste du kontakta styrelsen. Lägg ett meddelande i föreningens brevlåda i trapphuset.

Ombyggnadsåtgärder som lägenhetsinnehavaren önskar genomföra

Det är inte tillåtet att förändra lägenhetens planlösning på ett sådant sätt att installationer (el, värme, vatten, sanitet, ventilation) eller bärande delar påverkas. Önskas sådan förändring måste skriftligt tillstånd begäras från styrelsen. Certifierade yrkesmän skall användas där sådana myndighetskrav finns. Tänk på att undersöka om hantverkaren du anlitar har ansvarsförsäkring.

För avstängning av vatten vid badrums- eller köksrenovering kan detta oftast göras med de balofixer som finns i lägenheten. Går inte detta finns information i tvättstugan om hur du stänger av vatten.

Vid ombyggnation av kök – var uppmärksam på att endast 2-fas finns i lägenheten.

Byggavfall får inte ställas i trapphus eller entré utan ska läggas direkt i container, BIGBAG eller motsvarande utanför huset. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att hålla rent i trapphus under renoveringstiden.

Informera dina grannar, så de vet vad som är på gång.

Omskyltning av dörrar och brevlådor

Lägg ett meddelande i föreningens brevlåda i trapphuset om vilka nya uppgifter som ska användas.

Ordningsregler

Tystnad skall råda i och omkring fastigheten mellan kl 22.00 och 06.00. Rökning är inte tillåten i hissar, inne i trapphus och omedelbart utanför entréer, i källare, på vind eller andra gemensamma utrymmen.

Parkering

Vi har inga garageplatser i föreningen utan det som finns är boendeparkering på gatan. För folkbokförda i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering ansökas hos Stockholms Stad, tfn 08-508 263 00. Du kan även gå in på deras hemsida och fylla i din ansökan där. Tillståndet är gratis och du kan välja att betala för en period eller per dygn.

Portkod

Lämna inte ut portkoden i onödan!

Sophantering

Fastigheten har inget grovsoprum eller någon återvinning. Återvinningsstationer i området finns på Renstiernas gata/Skånegatan, Åsögatan 113-121 och Bjurholmsgatan 16. Det finns kommunala sopanläggningar som gratis tar emot avfall. Där kan du lämna byggavfall eller annat större avfall, som elektronik. En speciell mobil miljöstation trafikerar Södermalm och den hämtar farligt avfall och småelektronik. För mer information om den mobila miljöstationen kan du gå in på Stockholms stads hemsida och läsa mer.

Intill porten ut till gatan finns soprummet för hushållssopor. Där har också restaurangerna i fastigheten (Bara Enkelt och Noels) särskilda kärl för sina sopor. Boende får inte använda restaurangernas kärl och restaurangerna får heller inte använda kärlen avsedda för boenden i fastigheten. Alla boenden uppmanas att hjälpa till att se till att det efterlevs.

Städdagar

Vi städar våra gemensamma ytor varje vår, där de som inte kan delta på avsatt tid uppmanas att bidra innan.

Utöver våra gemensamma städdagar hoppas vi att var och en städar och plockar undan sådant som behövs vartefter. Exempelvis kan tappade fimpar eller papper plockas upp. Vid renovering av lägenheter får inget byggmaterial lämnas på gården.

Tekniska fel i lägenheten

Ansvar för underhåll av lägenheterna vilar på medlemmarna, undantaget är målning av ytterfönster och underhåll av stamledningar. Radiatorer (element) ansvarar medlemmen själv för.

Tidningar

Tidningar lämnar man på återvinningsstationerna ovan.

Tvättstuga

Föreningens tvättstuga är placerad i gårdshusets källare, utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Du bokar din tid med bokningsnyckel på tavlan. Om en tid är bokad, men ingen använder den får du efter 30 minuter ta den.

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand måste alltid anmälas skriftligt och godkännas av styrelsen. En avgiftshöjningen kan komma att läggas på inbetalningsavierna till föreningen. Anledningen är att i en liten förening där alla jobbar utan ersättning, även styrelsen, bygger det att alla tar ansvar och bidrar. Om det inte vore så skulle vi tvingas höja månadsavgiften och köpa in alla de tjänsterna.

Vatten och el

Avgifter för vatten och den vattenburna värmen är inräknade i månadsavgiften till föreningen. Hushållsel får du själv bestämma vilken leverantör du vill ha.

Års-/månadsavgift

Årsavgiften för lägenheterna är baserad på respektive andelstal och är fördelade att betalas månadsvis. Avier skickas ut kvartalsvis av Conzignus Hem & Fastighet AB och månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista vardagen i månaden för den månad betalningen avser. Upprepade förseningar med inbetalning av avgiften kan leda till att nyttjanderätten anses förverkad och avskiljning från lägenheten kan begäras.

Överlåtelse av bostadsrätt

Anmälan om överlåtelse av lägenhet måste alltid ske till föreningen med uppgift om överlåtelsedag, överlåtelsesumma samt ansökan om medlemsinträde till föreningen för den nya köparen. Pantförskrivningar av bostadsrätter sköts av Conzignus Hem & Fastighet AB.